تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

تولد

اگر ما برای صدور مفاهیم انقلاب، همین جزوه‌ها و کتابها را منتشر بکنیم، کار کمی نکرده‌ایم؛ کار زیادی انجام گرفته است. "امام خامنه ای"

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

 اینکه تمدن چیه؟
کارایی اون چیه؟
 و شریعت با تمدن و نظام زندگی چه ارتباطی داره؟
 منظور از شریعت را گفتیم احکام و اخلاق و عقاید انسان را در بر می گیرد و اگر مطابق با آنچه خدا فرموده باشد شریعت الهی و اگر غیر آن باشد شریعت غیر الهی است...
 تمدن هم ظهور همان شریعت است در زندگی انسان.
و اساس تمدن و فرهنگ و پایه اصلی آن را همین تشریعیات شکل می دهند
 شریعت الهی تمدن الهی را بوجود می آورد و تمدن الهی انسان های الهی
وکه البته این رابطه ها رفت و برگشتی هستند.
 یعنی ایجاد یک تمدن الهی نیازمند تلاش یک سری انسان های الهی نیز هست.
 ولی وقتی آن تمدن ایجاد شد خود مانند یک مسیر رشد و تعالی رسیدن انسان ها به کمال را آسان تر می کند و مسیر را برای رشد آنها هموار تر می کند.
 تمدن ابزاری است که انسان را مطابق با یک سری تشریعات خاص در همه ابعاد در بر می گیرد.
جامعه مثل بدن یک انسانه
یک مجموعه از اعضا و جوارح گوناگون.
 تمام اعضای بدن انسان هدفمند در یک راستا و با یک هدف کار می کنند
 و یک فکر و یک اراده بر تمام آن حاکم است
 مثلاً نمی شود که یک قسمت بدن شما به سمتی حرکت کند و قسمت دیگری از آن به سمت دیگر و یا مثلاً یکی از اعضای بدن شما خود ب خود تصمیم بگیرد که امروز من وظیفه ام را انجام نمیدهم...
خب اگر اینگونه بشود تمام اعضا و جوارح انسان از هم می پاشد و فکر، عقل
هر چند قوی باشند نمی توانند آن بدن را که فرمانبردار نیست و اعضای آن هر کدام به سمتی حرکت می کنند را اداره کنند.
 جامعه هم همینطور است
یک اراده و یک عقل و یک نظم کل می خواهد که تمامی اجزاء را کنار هم در یک راستا نگه دارند...
تمدن نقش این نظم را ایفا می کند تا حدودی البته نظمی که تا عمق جامعه نفوذ کرده است
 مثلاً در تمدن غرب قانونی نیست که مثلاً شما باید حتماً در مراسمات رسمی کت و شلوار بپوشید و اگر نپوشید مجازات می شوید
بلکه این جزئی از فرهنگ آنهاست

  • tavalod.blog.ir